algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Puurest BV (hierna te noemen “ Puurest ”), een vennootschap statutair gevestigd aan de Schieweg 114B te Rotterdam. Puurest is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87238241.

definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij anders aangegeven:

Algemene voorwaarden : deze algemene voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten;

Dag: kalenderdag;

Digitale Content: data geproduceerd en geleverd in digitale vorm;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Puurest en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale Inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van het contract;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Duurzame Gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, waarmee de Consument of Puurest de aan hem/haar persoonlijk gerichte informatie op zodanige wijze kan opslaan dat toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk is gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Puurest: de firma Puurest BV, gevestigd aan de Schieweg 114B, te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87238241; en

Website: naam van de website van Puurest, zijnde www.puurest.com.

Toepasbaarheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Puurest en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Puurest en de Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal Puurest vóór het sluiten van de Overeenkomst op afstand aangeven op welke wijze van de Algemene Voorwaarden kennis kan worden genomen en dat zij desgevraagd langs elektronische weg of anderszins kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het gunstigst voor hem/haar.

 Het aanbod

 1. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Puurest niet.
 2. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Het contract

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Puurest onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Herroepingsrecht

 1. De consument kan een koopovereenkomst van een product zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van 14.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop het product door de consument of een vooraf door hem aangewezen derde is ontvangen en die niet de vervoerder is, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het laatste product heeft ontvangen. de Consument voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte stelt, of
 4. indien de levering van een product uit meerdere batches of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste batch of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of
 5. in geval van een overeenkomst over regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het eerste product heeft ontvangen.
 6. De Consument kan een overeenkomst van diensten of een overeenkomst tot levering van Digitale Inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14.
 7. De in artikel 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op de manier waarop hij in een winkel met een product mag omgaan.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die niet in overeenstemming is met lid 1 van dit artikel.

Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan Puurest via het modelformulier voor herroeping.
 2. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, terug of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) Puurest. Dit hoeft niet als Puurest heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als het product wordt geretourneerd voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Puurest verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien de uitvoering van de dienst is begonnen tijdens de bedenktijd, is de consument aan Puurest een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de verbintenis dat al is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Verplichtingen van Puurest bij herroeping

 1. Indien Puurest de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbewijs.
 2. Puurest vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die Puurest in rekening brengt voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Puurest aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Puurest gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft Puurest de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Prestatieovereenkomst en extra garantie

 1. Puurest garandeert dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de Dag van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Puurest er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. In ieder geval kan op lid 1 van dit artikel geen aanspraak worden gemaakt (i) bij schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij schade door onoordeelkundige zorg of behandeling.
 3. Een door Puurest, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet nimmer afbreuk aan de rechten en vorderingen die de consument jegens Puurest kan doen gelden ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Puurest indien Puurest is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. .
 4. Met extra garantie wordt bedoeld iedere verbintenis van Puurest, diens toeleverancier, importeur of fabrikant waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. .

Leverings- en uitvoeringsovereenkomst

 1. Puurest zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken van bestellingen en het uitvoeren van productbestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Puurest . heeft opgegeven
 3. De Consument zal aan Puurest het juiste afleveradres en postadres doorgeven. Eventuele wijzigingen dienen direct aan Puurest te worden gemeld. Indien de Consument een verkeerd bezorgadres heeft opgegeven, komen de extra verzendkosten voor rekening van de Consument.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 5. De eigendom van geleverde producten gaat over op de Consument na betaling van het verschuldigde bedrag. Het risico van de producten gaat over op het moment van bezorging op de Consument.
 6. Puurest zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 72 uur (binnen Nederland) uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 72 uur na bestelling bericht. De Consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 7. Na ontbinding conform lid 6 van dit artikel zal Puurest de door de consument gedane betaling onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten berust bij Puurest tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Puurest bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de bedenktijd, of, indien er geen bedenktijd is, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Consument heeft de plicht om Puurest onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens. Betaalopdrachten bij het bank- of giro-instituut zijn voor rekening en risico van degene die de betaalopdracht geeft (of autoriseert).

Overmacht

Puurest en de Consument zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zijn door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en die niet als hun verantwoordelijkheid wordt beschouwd, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of een algemeen aanvaarde begrip.

Klachtenprocedure _

 1. Puurest beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van overeenkomsten dienen zo spoedig mogelijk na constatering van de gebreken door de consument volledig en duidelijk te worden ingediend bij Puurest.
 3. Bij Puurest ingediende klachten worden binnen een termijn van 48 uur gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Puurest binnen 48 uur geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Privacy en veiligheid

 1. Puurest respecteert de privacy van de Consument. Puurest behandelt en verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Consument gaat akkoord met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Consument neemt Puurest passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de Website van Puurest.

Aanvullende bepalingen

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan deze afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige overeenkomsten.
 2. De administratie van Puurest geldt als bewijs van inkooporders en aanvragen van de Consument, tenzij de Consument het tegendeel bewijst. De Consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Puurest is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Consument door een enkele mededeling aan de Consument aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, zal Puurest een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepaling in acht wordt genomen. .

Toepasselijk recht:

Op deze Algemene Voorwaarden, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen, tussen Puurest en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.